Ads Top

திணைமாலை நூற்றைம்பது, கைந்நிலை (ஐந்திணை அறுபது) & ஔவையார் பாடல்கள் / THINAIMALAI NOOTRAIMPATHU, KAINILAI (AINTHINAI AIMBATHU) & OVAIYAAR PADALKAL


திணைமாலை நூற்றைம்பது

 • ஆசிரியர் மாக்காயனார் மாணாக்கன் கணிமேதாவியார்
 • ஒவ்வொரு திணைக்கும் 30 பாடல்கள் வீதம் 150 பாடல்கள் அமைந்துள்ளன
 • அகத்தினை கருத்துக்கள் அமைந்த இப்பாடல்களில் வடசொற்களும் சில கலந்து வரும்
 • திணை = ஐந்து அகத்திணைகளும்
 • திணை வைப்பு முறை = குறிஞ்சி, நெய்தல், பாலை, முல்லை, மருதம்
 • பாவகை = வெண்பா
 • உள்ளடக்கிய பொருள்வகை
  = அ
  ம்
 • திணைமாலை நூற்றைம்பது பண்டைத் தமிழ் நூற் தொகுப்பான பதினெண்கீழ்க்கணக்கில் அடங்கியது.
 • இந்நூல் ஐந்து நிலத்திணைகளினது பின்னணியில் இயற்றப்பட்டுள்ளது
 • வரதட்சனை வாங்குவது தவறு என்று கூறும் நூல்
 • குறிஞ்சி à 1 தொடக்கம் 31
  வரை = 31 பாடல்கள்
 • நெய்தல் à 32 தொடக்கம்   62 வரை = 31  பாடல்கள்
 • பாலை à 63 தொடக்கம்
  92             வரை = 30 பாடல்கள்
 • முல்லை à 93 தொடக்கம்
  123 வரை = 31   பாடல்கள்
 • மருதம் à 124 தொடக்கம்
  153 வரை = 30   பாடல்கள்
பெயர்க்காரணம்
 • திணைக்கு முப்பது பாடல்கள் வீதம் நூற்றைம்பது பாடல்கள் கொண்டதால் திணைமாலை நூற்றைம்பது
  எனப் பெயர் பெற்றது.
பொதுவான குறிப்புகள்
 • நூலாசிரியர் கணிமேதாவியார் சமண சமயத்தார். ஆனால் சமண சமயத்தார் வெறுத்து ஒதுக்கிய
  காதல், மணம், குடும்பம் போன்றவற்றின் மீது கொண்ட வெறுப்பு நீங்குமாறு இதனை படைத்துள்ளார்.
 • இந்நூலின் ஆசிரியரே ஏலாதி என்னும் நூலையும் எழுதியுள்ளார்.
 • இவர் பாண்டிய வேந்தன் ஒருவனால் ஆதரிக்கப்பட்டவர்.
 • பதினெண்கீழ்க்கணக்கு அகநூல்களில் இந்நூலே பெரியது.
 • இப்பாடலின் சில கருத்துக்கள் சுந்தரர் தேவாரத்திலும், மாணிக்கவாசகரின் திருக்கோவையாரிலும்
  காணமுடிகிறது.
 • நூலில் உள்ள மொதப் பாடல்கள் = 153
 • மூன்று பாடல்கள் பிற்காலத்தில் சேர்க்கப்பட்டவை
முக்கிய அடிகள்
 • ஒரு சுடரும் இன்றி உலகு பாழாக
 • இருகடரும் போந்தன என்றார்
 • பொருள் பொருள் என்றால் சொல்
 • பொன்போலப் போற்றி
 • அருள் பொருள் ஆகாமையாக – அருளால்
 • வளமை கொணரும் வகையினால் மற்றோர்
 • இளமை கொணர இசை
 • நாள்வேங்கை பொன்விளையும் நன்மலை நன்நாட
 • கோள்வேங்கை போல்கொடியார் என்ஐயன்மார் – கோள்வேங்கை
 • அன்னையால் நீயும், அருந்தழையாம் ஏலாமைக்கு
 • என்னையோ? நாளை எளிது
 • பாலையாழ்ப் பாண்மகனே! பண்டுநின் நாயகற்கு
 • மாலையாழ் ஓதி வருடாயோ? - காலையாழ்
 • செய்யும் இடமறியாய் சேர்ந்தாநின் பொய்ம்மொழிக்கு
 • நையும் இடமறிந்து நாடு
கைந்நிலை
(ஐந்திணை அறுபது)

 • ஆசிரியர் = மாறோக்கத்து முள்ளி நாட்டு நல்லூர்க் காவிதியார் மகனார் புல்லாங்காடனார்
 • பாடல்கள் = 60 (5*12=60)
 • திணை = ஐந்து அகத்திணைகளும்
 • பாவகை = வெண்பா
 • இதிலும் வடசொற்கள் பல கலந்துள்ளன.
 • உள்ளடக்கிய பொருள்வகை
  = அ
  ம்
பெயர்க்காரணம்
 • கை = ஒழுக்கம்
 • ஐந்திணை ஒழுக்க நிலை கூறும் நூல் என்னும் பொருளில் “கைந்நிலை” எனப் பெயர் பெற்றது.
பொதுவான குறிப்புகள்
 • இந்நூலின் சில பாடல்கள் சிதைந்து விட்டன
 • தற்போது உள்ளவை 43 வெண்பாக்களே
 • வடசொல் கலப்பு மிகுந்த நூல்
 • ஆசிரியர் பாண்டியனை “தென்னவன் கொற்கை” என்னும் தொடரால் குறிப்பிடுகிறார்
 • கைந்நிலை பதினெண்கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் எனப்படும் சங்கம் மருவிய காலத் தமிழ் நூல்
  தொகுதியில் அடங்கிய ஒரு நூல். இத் தொகுப்பில் காணப்படும் ஆறு அகப்பொருள் நூல்களுள்
  இதுவும் ஒன்று.
 • இஃது அறுபது பாடல்களால் ஆனது. ஐந்து தமிழர் நிலத்திணைப் பிரிவுகளைப் பின்னணியாகக்
  கொண்டு பாடல்கள் வெண்பா பாவகையில் உள்ளன.
 • இதன் காரணமாக இதற்கு ஐந்திணை அறுபது என்ற பெயரும் உண்டு. இதை இயற்றியவர் புல்லங்காடனார்
  என்னும் ஒரு புலவர்.
 • சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம் உரை இந்நூலுக்கு உள்ளது. கை என்றால் ஒழுக்கம்.
  நிலை என்றால் தன்மை.
 • ஆகவே, ஐந்திணையின் ஒழுக்க நிலையைக் கூறும் நூல் என்னும் பொருளில் இந்நூலின் பெயர்
  கைந்நிலை என அமைந்துள்ளது. இந்நூலில் ஆசை, பாசம், கேசம், இரசம், இடபம், உத்தரம் போன்ற
  வடசொற்கள் கலந்து காணப்படுகின்றன.
 • கைந்நிலை நூலில் 60 பாடல்கள் உள்ளன. குறிஞ்சி – 12, பாலை – 7, முல்லை – 3, மருதம்
  – 11, நெய்தல் - 12
 • ஆகிய 45 பாடல்கள் முழுமையான வடிவில் உள்ளன. பிற செல் அரித்த நிலையில் சிதைந்துள்ளன.
மேற்கோள்
 • ஒத்த உரிமையளா ஊடற்கு இனியளாக்
 • குற்றம் ஒரூஉம குணத்தளாக் – கற்றறிஞர்ப்
 • பேணும் தகையாளாக் கொண்கன் குறிப்பறிந்து
 • நாணும் தகையளாம் பெண்
ஔவையார் பாடல்கள்
தொடர்பான செய்திகள்

 • எட்டுத்தொகையில் உள்ள புறநானூறு, அகநானூறு, நற்றிணை, குறுந்தொகை ஆகிய நான்கு
  நூல்களில் இவரது பாடல்கள் 59 உள்ளன.
 • அவற்றில் புறத்திணைப் பாடல்கள் 33. ஏனைய 26 அகத்திணைப் பாடல்கள்.
 • அதிக பாடல்களைப் பாடிய புலவர் வரிசையில் இவர் 9 ஆம் நிலையில் உள்ளார்.
 • இவருக்கு அடுத்த நிலையில் உள்ள நல்லந்துவனார் 40 பாடல் பாடியவராகக் காணப்படுகிறார்.
 • ஐங்குறுநூறு தொகுப்பில் 100 பாடல்கள் பாடிய புலவர்களை விட்டுவிட்டுப் பார்த்தால்,
  சங்கநூல்களில் அதிக பாடல்கள் பாடிய புலவர்கள் வரிசையில் இவர் கபிலர், பரணர் ஆகியோருக்கு
  அடுத்த நிலையில் உள்ளார்.
ஔவையாரால்
பாடப்பட்ட அரசர்கள்

 • சேரமான் மாரி வெண்கோ, சோழன் இராசசூயம் வேட்ட பெருநற்கிள்ளி, பாண்டியன் கானப்பேரெயில்
  தந்த உக்கிரப் பெருவழுதி ஆகிய மூவரும் நண்பர்களாகக் கூடி மகிழ்ந்திருக்கக் கண்டு, வானத்து
  மீன்கள் போலவும், மழையின் திவலைகள் போலவும் உயர்ந்தோங்கிப் பொலிக என வாழ்த்தினார்.
வள்ளல்கள்
 • அதியமான் நெடுமான் அஞ்சி, அதியமான் அஞ்சி மகன் பொகுட்டெழினி ஆகிரோரை ஔவை பல பாடல்களில்
  போற்றியுள்ளார்.
 • மூவேந்தர் பறம்புமலையை முற்றியிருந்தபோது அவன் வளர்த்த குருவிப் பறந்து சென்று
  நெற்கதிர்களைக் கொண்டுவந்து தந்து பாரிக்கு உணவளித்தனவாம்.
 • விறலியர் சமைத்த கீரையோடு சேர்த்துச் சமைத்து உண்பதற்கு ஔவையார் நாஞ்சில் வள்ளுவனிடம்
  அரிசி கேட்டாராம்.
 • இந்த வள்ளுவன் தன் தகுதிக்கு அரிசி தருவது இழிவு எனக் கருதி போர்க்களிறு ஒன்றைப்
  பரிசாகத் தந்தானாம். இதனைத் தேற்றா ஈகை எனக் குறிப்பிட்டு ஔவை வருந்துகிறார்.
மூதுரை
 • மன்னனும் மாசு அறக் கற்றோனும் சீர் தூக்கின்
 • மன்னனில் கற்றோன் சிறப்பு உடையன் – மன்னர்க்குத்
 • தன் தேசம் அல்லால் சிறப்பு இல்லை கற்றோர்க்குச்
 • சென்ற இடம் எல்லாம் சிறப்பு
பொருள்
 • ஒப்பிட்டு பார்க்கும் போது, அரசனை விட, கசடறக் கற்றவனே மேலானவன்.  ஏனென்றால், அரசனுக்கு அவன் தேசத்தைத் தவிர வேறெங்கும்
  சிறப்பு இல்லை.  ஆனால் கற்றவனுக்கோ அவன் செல்லுமிடமில்லாம்
  சிறப்பு.
சொல்லும் பொருளும்
 • மாசற்ற - குறை இல்லாமல்
 • சீர்தூக்கின் – ஒப்பிட்டு ஆராய்ந்து
 • தேசம் - நாடு
ஒளவையார்
 • மூதுரை - ஒளவையார் எழுதிய நீதிநூல்களில் இதுவும் ஒன்று.
 • வாக்குண்டாம் எனது தொடங்குவதால் இந்நூலை "வாக்குண்டாம்" எனும் பெயரால்
  அழைப்பர்.
 • இதில் 31 வெண்பாக்கள் உள்ளது.
 • பழமையான கருத்துக்களை கூறுவதால் மூதுரை என்று அழைக்கப்படுகிறது.
 • சங்ககாலம் முதல் பிற்காலம் வரை ஒளவையார் எனும் பெயரில் பெண்பாற்புலவர்கள் பலர்
  வாழ்ந்துள்ளனர்.
 • இவர்கள் 12 ஆம் நூற்றாண்டில் வாழ்த்துள்ளனர்.
ஒளவையார் எழுதிய
நூல்கள்

 • ஆத்திசூடி
 • கொன்றை வேந்தன்
 • நல்வழி
 • மூதுரை No comments:

Powered by Blogger.